Zákaznická karta Spiritus Vinus

Pro stálé zákazníky máme připravenou možnost, jak ušetřit při svých nákupech a navíc využívat dalších výhod VINOTÉK SPIRITUS VINUS. Požádejte si o vystavení zákaznické karty a ostatní výhody Vám poplynou automaticky. Přestože předání kontaktních údajů není povinné, doporučujeme Vám své kontaktní údaje sdělit, abychom Vám mohli zaručit operativní informování o mimořádných nabídkách, které bude platit pouze pro držitele zákaznických karet. Používání zákaznické karty má tyto zásady:

 1. Karta významného zákazníka je vydána na majitele zdarma. Znamená to, že slevu může uplatnit kdokoliv, kdo se dostaví do libovolné vinotéky Spiritus Vinus s touto vydanou kartou.

 2. Základní sleva na střádací zákaznickou kartu je 2% z prodejní ceny. Základní sleva 2% platí bez časového omezení. Sleva poskytnutá na střádací kartu má 5 úrovní:

  1. 2% bez časového omezení
  2. 3% při nákupu nad 5.000,- Kč vč. DPH
  3. 5% při nákupu nad 10.000,- Kč vč. DPH
  4. 7% při nákupu nad 30.000,- Kč vč. DPH
  5. 10% při nákupu nad 50.000,- Kč vč. DPH
  6. 15% při nákupu nad 100.000,- Kč vč. DPH

  Jednotlivé nákupy uskutečněné ve vinotékách Spiritus Vinus se sčítají. Při dosažení celkové hodnoty nákupů uvedených v bodech B) až E) se zákazník od následujícího nákupu automaticky posouvá do vyšší slevové kategorie. Tato kategorie slevy platí po dobu 1 roku ode dne, kdy se do dané úrovně rabatu dostal. Pokud se zákazník chce v dané kategorii udržet, musí po dobu 1 roku uskutečnit nákupy v celkové hodnotě odpovídající sumě pro zařazení do dané rabatové skupiny. V opačném případě systém automaticky vyhodnotí sumu nákupů za období 1 roku a zařadí zákazníka do odpovídající slevové kategorie.

 3. Sleva na zákaznickou kartu není poskytnuta v těchto případech:
  1. Výrobek je ve výprodeji
  2. Na výrobek lze uplatnit množstevní slevu při nákupu většího počtu kusů
  3. Výrobek je v cenové akci (VÝHODNÁ CENA, AKCE, AKCE 1+1 apod...)

 4. Zákazník může uplatnit kartu kdykoliv v průběhu nákupu, nejpozději však před uzavřením markování (do namarkování poslední položky).

 5. Sleva se vztahuje pouze na nákupy placené hotově nebo platební kartou.

 6. Správce si vyhrazuje právo na zrušení vydané zákaznické karty.

 7. Zákazník má v případě poškození, ztráty nebo krádeže povinnost tuto skutečnost oznámit Správci. Správce vystaví kartu novou, přičemž původní karta bude zablokována.

 8. Registrací koncový zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění v rozsahu uvedeném v tomto prohlášení, a to v automatizovaně vedené databázi společnosti Moravský Vinný Dům. s r.o., jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky.

  Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje koncový zákazník dobrovolně na dobu 25 let a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje koncového zákazníka zpřístupněny. Koncový zákazník má veškerá práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to zejména právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená.

  Dále má koncový zákazník tato práva: jestliže zjistí, nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má koncový zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se může koncový zákazník se svým podnětem obrátit i přímo.

  Koncový zákazník tímto výslovně prohlašuje, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění. Koncový zákazník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace adresovanou do sídla společnosti.
 9. Správcem je společnost Moravský Vinný Dům s.r.o.